نوشته‌ها

مدیریت ریسک Risk Management

مدیریت ریسک فرآیند شناسایی ،ارزیابی و کنترل ریسکهای اتفاقی بالقوه ای است که  مشخصا پیشامدهای ممکن آن ، خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می باشد. شناسایی ریسک فرآیندی است که توسط آن یک شرکت به طور دائم و سیستماتیک، ریسکهای اموال ، م…