نوشته‌ها

عكاسي مفهومي از ديد میشا گوردین

میشاگوردین(Misha gordin )در سال ۱۹۴۶ و اولین روز پس از …