نوشته‌ها

ساختار شناسی تیزر های تبلیغاتی

ایده ای به ذهنمان خطور می کند ، وسیله ای را خلق می کنیم ، ساختاری کاربردی برای ارایه خدماتی نوین را ترسیم میکنیم و به عبارتی آوای یافتم یافتم را در فضای اطرافمان طنین انداز میکنیم. فقط به یک نکته مهم و اساسی شاید نیندیشیده ایم و آن هم فاصل…