نوشته‌ها

اوج هنر برتر

ویژگی های مشاور تبلیغات خوب

 دركشورهای پیشرفته دنیا مشاوره و مشاوران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند برطبق آمار درآلمان برای هر 13 نفر یك مشاور روانشناسی و برای هر شركت به طورمیانگین 3 مشاور تجاری وجود دارد ولی طبق برخی ازآمار دركشورما برای هر 25000 نفر یك مش…