نوشته‌ها

اوج هنر برتر

ویژگیهای مدیریت آمریکایی

/
مدیریت آمریکایی بیشتر ویژگیهای بوروکراسی اداری را دارد. و…