نوشته‌ها

معرفی شخصیت های برجسته در مدیریت ( هنری فایول )

هنری فایول یک مهندس معدن فرانسوی بود که به طور مستقل از جنبش مدیریت علمی امریکایی، یک تئوری عمومی درباره مدیریت بازرگانی ارائه نمود. قابل توجه ترین اثر وی، کتابی تحت عنوان «مدیریت عمومی و صنعتی» بود که در سال 1925 منتشر گردید. فای…