نوشته‌ها

هماهنگ باشید و پیام‌های متفاوت را برای فرصت‌های متفاوت بگذارید.

حرکات ممنوعه در هنگام مذاکره با مشتری۱- نگاه کرد…