نوشته‌ها

اوج هنر برتر

هماهنگ باشید و پیام‌های متفاوت را برای فرصت‌های متفاوت بگذارید.

/
حرکات ممنوعه در هنگام مذاکره با مشتری۱- نگاه کرد…