نوشته‌ها

مدل STP در بازاریابی چیست

مدل STP در بازاریابی چیست و چه می گوید؟!   این مدل شامل سه مرحله کلیدی به شرح ذیل می باشد:   ۱- تقسیم بازار (Segmentation) ۲- هدف گیری در بازار (Targeting) ۳- تعیین جایگاه در بازار (Positioning)   …

چگونه در میان کارکنانتان اعتماد ایجاد کنید

  چگونه در میان کارکنانتان اعتماد ایجاد کنید⁉️   یکی از بزرگان دنیای مدیریت خطاب به مدیران ناموفق و ناکارآمد چنین گفته است: «شما در شرکتتان به اندازه کافی به همدیگر اعتماد ندارید که بتوانید موفق شوید.» آنچه در ای…