نوشته‌ها

توجه به مشتری، راز ماندگاری

نیازهای مشتری به 2 نوع مادی و عاطفی تقسیم می شود . نیازهای ما…