نوشته‌ها

اوج هنر برتر

توجه به مشتری، راز ماندگاری

/
نیازهای مشتری به 2 نوع مادی و عاطفی تقسیم می شود . نیازهای ما…