نوشته‌ها

توجه به مشتری، راز ماندگاری

نیازهای مشتری به 2 نوع مادی و عاطفی تقسیم می شود . نیازهای مادی مشتری به مباحث کیفی و کمی محصول یا خدمت  بر می گردد. بخشی از این کیفیت بیان شده را کیفیت بایدی می نامیم که گاهی به"نیازهای ناپیدای "مشتری تعبیر می شود . مثلا مشتری انتظار د…