نوشته‌ها

نقش خطوط در عکس

در ترکیب بندی عکس، یکی از عناصری که باید به آن توجه داشت «خط…