نوشته‌ها

اوج هنر برتر

عوامل مؤثردر برنامه ريزي شغلي

/
داشتن شغل براي ادامه زندگي و بقاي فرد و جامعه او ضروري و اجت…