نوشته‌ها

اوج هنر برتر

عكاسي مفهومي از ديد میشا گوردین

/
میشاگوردین(Misha gordin )در سال ۱۹۴۶ و اولین روز پس از …