نوشته‌ها

تبلیغات تجاری در اقتصاد امروز ایران

بخش اول، اصول مکاتب اقتصادي حاکم بر جهان امروز اول، مکتب اقتصاد دولتی: مکتب اقتصاد دولتی، ترکیبی از نظریه ماتریالیسم هگل 1 و نظریه اشتراکی مارکس 2 است که تحت نام سوسیالیسم در شوروي سابق و اکنون در چین، کره شمالی و کوبا حاکم است. مکتب ا…