نوشته‌ها

موانع بر سر راه موفقیت فروش

در کار هر فروشی دو مانع وجود دارد. این دو مانع ذهنی هستند. اینها عبارتند از ترس از شکست ، ترس از رد شدن و مورد بی اعتنایی قرار گرفتن. ترس از شکست خوردن مهم ترین تک دلیل شکست خوردن در زندگی بالغانه است. این خود شکست نیست، بلکه ترس از شکست است مج…