نوشته‌ها

اوج هنر برتر

موانع بر سر راه موفقیت فروش

/
در کار هر فروشی دو مانع وجود دارد. این دو مانع ذهنی هستند. اینها ع…