نوشته‌ها

یک شرکت عالی چگونه شرکتی است؟

شرکت عالی، شرکتی است که به این  دستاورد ها رسیده باشد: - اول برتری در دستاوردها. - دوم تمایز در تاثیر - و سوم وابسته نبودن موفقیت شرکت به افراد. برتری در دستاوردها اگر شما یک تیم ورزشی باشید و جام قهرمانی را ازآن خود نکنی…