نوشته‌ها

اوج هنر برتر

یک شرکت عالی چگونه شرکتی است؟

شرکت عالی، شرکتی است که به این  دستاورد ها رسیده باشد:- اول برتری در دستاوردها.- دوم تمایز در تاثیر- و سوم وابسته نبودن موفقیت شرکت به افراد.برتری در دستاوردهااگر شما یک تیم ورزشی باشید و جام قهرمانی را ازآن خود نکنی…