نوشته‌ها

تیم کاری

چگونه جلسه طوفان فکری را طراحی، برنامه ریزی و اداره کنیم؟

برای طراحی، برنامه ریزی و اداره موفق جلسه طوفان اندیشه ها رعایت موارد زیر ضروری می باشد: جلسه طوفان مغزی با انتخاب یک موضوع مشخص شروع می گردد. برای اطمینان از شرکت تمام افراد، رهبر گروه از همه اعضا به نوبت نظرخواهی می کند. به…