نوشته‌ها

هنر چانه زنی

چانه زنی عبارت است از جستجو برای کسب منفعت به واسطه یک توافق. وقتی که مردم، سازمان ها و یا کشورها به چانه زنی میپردازند، تلاش میکنند درباره اولویت های یکدیگر، اطلاعلت جمع آوری کنند و بر ارزیابی دیگران از اولویت های خود، تأثیر بگذارند و ب…