نوشته‌ها

تبلیغات اثربخش و اثربخشی تبلیغات

اگر ما می خواهیم مردم تبلیغ ما را ببینند باید توجه آنه…

وظایف مدیرت بازرگانی

مهمترین وظایف مدیریت بازاریابیفعالیت‏های مدیریت بازاریابی باید در چارچوب برنام…

اصل اولین بودن ( اصول مدیریت بازاریابی )

 این که فکر کنید مسئله ی اصلی در مدیریت بازاریابی ا…