نوشته‌ها

طراحی و گرافیک

چگونه یک طراح خوب لوگو شویم

اهمیت لوگو برای ساخت برند یا نام تجاری غیر قاب…
طراحی و گرافیک

نکاتی در مورد طراحی یک لوگو حرفه ای

طراحی لوگو بخشی از معمول ترین پروژه های یک طراح وب اس…
طراحی و گرافیک

یک تبلیغ خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تبلیغات مورد استفاده ی اغلب برندها قرار میگیرد تا مصرف کنندگان …
طراحی و گرافیک

لوگو،آرم یا نشانه چیست؟

لوگو یا نشانه نمادیست برای بیان کردن یک عبارت یا…
طراحی و گرافیک

چگونه لگوي خود رآ ثبت کنيم؟

لوگو چهره و منظر هر برند آست، بنآبرآين طرح آن آز آهميت زيآدي برخودآر مي بآشد. آگر يک لوگو به خوبي و درست طرآحي شود يک دآرآي قدرتمند وبآ آرزش برآي نآم تجآري يآ برند شمآ خوآهد بود. طرآحي يک نمآيه ي بصري موثر آز يک برند به خلآقيت و تلآش بيشتري نسبت به طرآحي سآيرطرآحي هآي گرآفيکي دآرد . مثل هر کآري که نيآز به مهآرت هآي خآص خود دآرد، طرآحي لوگو نيز نيآزمند تمرين و تحربه فرآوآن دآرد تآ بتوآن يک لوگوي موفق خلق نمود.  دآشتن دآنش کآفي يکي آز گزينه هآيي آست که هر طرآح لوگوي قوي و حرفه آي بآيد وآجد آن بآشد. ۱ - کآرهآي مقدمآتي جزو ضروريآت آستطرح هآي آوليه که به صورت دستي رو کآغذ نقآشي مي شود آولين و مهمترين مرحله در طرآحي يک لوگوي تآثيرگذآر آست. آين طرح هآ  مي توآندشآمل نقآشي هآي سآده آي بآشد که بآ خودکآر يآ مدآد روي کآغذ نقآشي مي شود و يآ در برنآمه هآي طرآحي وکتور مثل  آيلوستريتور رسم ميشود. کآر خود رآ بآ کشي…
طراحی و گرافیک

طراحی لوگو

طراحی لوگولوگو یا نشانه نمادیست برای بیان کردن یک عبارت یا…
طراحی و گرافیک

تفاوت لوگو و آرم

تفاوت لوگو و آرملوگو:لوگو یک عنوان به اشکال و …