نوشته‌ها

سازمان استراتژی محور

  برای سالیان متمادی، تدوین یك استراتژی "برنده" كلید موفقیت سازمانها در دنیای پر رمز و راز رقابت  محسوب می شد. تاكید بر استراتژی و چشم انداز موجب شكل گیری این عقیده غلط شده بود كه" همه آنچه كه برای موفقیت لازم است یك استراتژی صحیح ا…