نوشته‌ها

21 اصل روانشناسی فروش

 .اصل 1: دو دلیل اصلی خرید یا عدم خرید میل به سود بردن و…

موانع بر سر راه موفقیت فروش

در کار هر فروشی دو مانع وجود دارد. این دو مانع ذهنی هستند. اینها ع…