نوشته‌ها

رواج داستان برند در میان کارکنان

به عنوان بازاریابان محتوا ما زمان زیادی را صرف مخاطبان بیرونی می کنیم، که البته منطقی نیز به نظر می رسد. ما سعی می کنیم مردم را وادار به خرید آنچه کنیم که در حال فروش آن هستیم. ما می خواهیم آنها ما را بشناسند، ما را دوست داشته باشند، دربا…