نوشته‌ها

تبلیغات و جایگاه رفتار مصرف کننده

چکیده: در بخش عرضه در صنعت تبلیغات، امروزه چالش اصلی، جلب توجه مخاطبان است. مشتریان وقت زیادي ندارند و خیلی از آنها به بسیاري از تبلیغات توجهی نمی کنند. بنابراین چالش اصلی در این است که راه هاي جدیدي براي جلب توجه مشتریان و نفوذ نشان هاي تجاري د…