نوشته‌ها

تیپ روانشناسی disc و تاثیر آن در مذاکره

  تیپ روانشناسی disc یکی از مدل های شناخت تیپ شخصیتی می باشد. این مدل می تواند به ما در مذاکره بسیار کمک نماید. ما با شناخت تیپ شخصیتی طرف مقابلمان متوجه می شویم که باید با او چگونه برخورد نمائیم. تیپ روانشناسی disc ا…