نوشته‌ها

روش های فکوس کردن

تا همین چند سال پیش وقتی درباره روش‌های فوکوس خودکار یا همان Auto Focus صحبت می‌کردیم، تنها دو گزینه مطرح بود: روشن و خاموش. یعنی وقتی فوکوس خودکار On بود، یعنی فوکوس دوربین به صورت خودکار انجام می‌شد و وقتی فوکوس خودکار Off بود، یعنی…