نوشته‌ها

طراحی و گرافیک

چگونه شعار تبلیغاتی بسازیم

شیوه های طراحی شعار تبلیغاتی " شعار تبلیغاتی عبارتی اسـت دربـاره سازمان یا مـحصولی خاص، که درباره ویـژگی ها و مزیـتهای آن مطرح می گردد. این عبارت در کلیه تبلیـغات سازمان تکرار می شود و همچـنین در ذهـن مخاطـب ماندگار خواهـد شـد (charles). تنظیم …