نوشته‌ها

روشهای بودجه بندی فعالیتهای تبلیغاتی

مقدمه اجرای یک برنـامه تبلیغـاتی مستلزم صرف هزینـه است، بدین رو تبلیغـات بـه عنـوان یکی از سرفصلهـای هزینه­ های مالی سازمانها محسوب شده و از جهت هزینه­ ای هیچ تفاوتی با سایر هزینه های سازمان ندارد. معمولاً سازمانها به منظور کسب نتایج مورد نظ…