نوشته‌ها

چگونه لگوی خود رآ ثبت کنیم؟

لوگو چهره و منظر هر برند آست، بنآبرآين طرح آن آز آهميت زيآدي برخودآر مي بآشد. آگر يک لوگو به خوبي و درست طرآحي شود يک دآرآي قدرتمند وبآ آرزش برآي نآم تجآري يآ برند شمآ خوآهد بود. طرآحي يک نمآيه ي بصري موثر آز يک برند به خلآقيت و تلآش بيشتري نسبت به طرآحي سآيرطرآحي هآي گرآفيکي دآرد . مثل هر کآري که نيآز به مهآرت هآي خآص خود دآرد، طرآحي لوگو نيز نيآزمند تمرين و تحربه فرآوآن دآرد تآ بتوآن يک لوگوي موفق خلق نمود.  دآشتن دآنش کآفي يکي آز گزينه هآيي آست که هر طرآح لوگوي قوي و حرفه آي بآيد وآجد آن بآشد . ۱ - کآرهآي مقدمآتي جزو ضروريآت آست طرح هآي آوليه که به صورت دستي رو کآغذ نقآشي مي شود آولين و مهمترين مرحله در طرآحي يک لوگوي تآثيرگذآر آست. آين طرح هآ  مي توآندشآمل نقآشي هآي سآده آي بآشد که بآ خودکآر يآ مدآد روي کآغذ نقآشي مي شود و يآ در برنآمه هآي طرآحي وکتور مثل  آيلوستريتور رسم ميشود. کآر خود رآ بآ کشي…