نوشته‌ها

چگونه دیپلماسی تجاری موفق داشته باشیم؟

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: از جمله الزامات تحقق دیپلماسی تجاری در کشور «توسعه نگرش برونگرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی» و «توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان» است. وحید بزرگی در سمیناری با عنوا…