نوشته‌ها

موشن گرافیک در اصفهانمجاز نیست
,

نرم افزار های تدوین و فیلم سازی

تدوین و نرم افزارهای آن: تدوین فیلم  مرحله ای است که برای رسیدن به فیلم نهایی انجام شده در واقع از مراحل آخر فیلم‌سازی بوده که پس از تولید  فیلم انجام می‌شود. در این مرحله انتخاب و پیوند نمای موجود در فیلم خام و تبدیل آن‌ها به سکانس ا…