نوشته‌ها

چگونه دیپلماسی تجاری موفق داشته باشیم؟

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: از جمله الزامات تحقق دیپلماسی تجاری در کشور «توسعه نگرش برونگرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی» و «توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان» است. وحید بزرگی در سمیناری با عنوا…

راهکارهای کاهش هزینه و افزایش درآمد

پس انداز از ديرباز يكي از دغدغه هاي تاجران بوده و آنان نيزهمواره درجستجوي روشي بوده اند تا موجب افزايش بازدهي و كاهش هزينه هاي تجاري شود . الگوهاي ذيل روشهاي مناسبي پيش روي تاجران جوان قراد خواهد داد. اين روشها با استفاده ازعلم روز، جديدتر…