نوشته‌ها

تبلیغات و بازاریابی در رسانه های اجتماعی

بازاریابی از طریق رسانه هاي اجتماعی، یکی از راه هاي جدیدي است که رشد نظام هاي ارتباطی و اطلاعاتی الکترونیکی و دنیاي مجازي به روي سازمان ها گشوده است. در این مقاله رسانه هاي اجتماعی در دو حوزه مورد بررسی قرار گرفته اند. ابتدا به تعری…