نوشته‌ها

تبلیغات محیطی در چه مکان هایی بهتر است؟

  در بسیاری از کشورها، تخته‌های آگهی به مردم کمک می‌کنند تا جایی برای غذا خوردن، خوابیدن یا تهیه بنزین پیدا کنند، به خصوص در جایی مانند آمریکا، با بزرگراههای متعدد و مسافت های طولانی و خالی از سکنه بین شهری، وجود چنین تا…