نوشته‌ها

بیسکوئیت اوریو آویزان از آسانسور شیشه ای

تا به حال تبلیغات مختلفی را با استفاده از آسانسور دیده ایم تبلیغاتی که به طور معمول بر روی دربهای آسانسور و گاه در داخل کابین آسانسور و گاه با استفاده از هر دو اجرا شده بود. اما تا به حال کسی به این موضوع نپرداخته بود که آسانسور ظرفیت های دیگ…