نوشته‌ها

نکات مدیریتی

نکات مدیریتی پیش فرض خود را تغییر دهید برخی از مدیران ایرانی یک پیش فرض مخرب و همیشگی دارند. پیش فرض آنها این است که "کارمندان درک نمی کنند"   اتخاذ تصمیمات راهبردی به ویژه هنگام محدودیت منابع کاری دشوار است و البته انتقا…