نوشته‌ها

بازاریابی با استفاده از افراد تأثیرگذار

(Influencer: فرد تأثیرگذار: بازاریابی با استفاده از افراد تأثیرگذار نوعی از بازاریابی است که از انواع فعالیت ها و تحقیقات اخیر به دست آمده و در آن برای تصمیم گیری و فعالیت در بازار بر روی برخی از افراد مهم و کلیدی تمرکز شده است که می توانند…