نوشته‌ها

عوارض عدم تعادل در کار و زندگی یا کارکردن مفرط

عدم تعادل بین کار و زندگی تحقیقات دو محقق در دانشگاه شیكاگو كه هشت سال طول كشید نشان داده است که اضافه کاری، بیش از هر چیز، تعادل بین کار و زندگی را به هم می زند. نتیجه اضافه کاری نه تنها افزایش درآمد برای پاسخ به هزینه ها نیست، بل…