نوشته‌ها

عکس هایی از اصفهان قدیم

 سی و سه پل اصفهان ۱۳۶ سال پیشاولین کلوپ بیلیارد در محله جلفای اصفهان 133 سال پیشسی و سه پل اصفهان مردان در هر حال شستن پارچه های قلمکاری شده حدود ۱۴۲ سال پیشقدیمی ترین عکس از منارجنبان اصفهان ۱۶۳ سال پی…

عکس های اصفهان قدیم

میدان امام- عمارت عالی قاپو- 1356پل خواجو- 1349میدان امام اصفهان- 1347سی و سه پل-  1284بازار اصفهانتاکسی فیات های مشکی اصفهان- 1347میدان امام- 1356سی و سه پل 123 سال قبلجهان پهلوان تختی در چهلس…