نوشته‌ها

عکس هایی از اصفهان قدیم

 سی و سه پل اصفهان ۱۳۶ سال پیشاولین کلوپ بیلیارد در محله جلفای اصفهان 133 سال پیشسی و سه پل اصفهان مردان در هر حال شستن پارچه های قلمکاری شده حدود ۱۴۲ سال پیشقدیمی ترین عکس از منارجنبان اصفهان ۱۶۳ سال پی…