نوشته‌ها

فرهنگ کار از خود «ما» شروع می شود

مقدمهفرهنگ­ کار به عنوان شیوه زندگی نقش بنیادی و زیر بنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد. در مقایسه با مفاهیمی همچون فرهنگ سازمانی، فرهنگ عمومی و نظایر آن، مفهوم فرهنگ ­کارکمتر تعریف شده است. فراهم آوردن امکـان تصمیم­ گیـری…