نوشته‌ها

آگهی های بازرگانی و لزوم ایجاد اخلاق حرفه ای

آگهی های بازرگانی و لزوم ایجاد اخلاق حرفه ای چکیده: یکی از مفاهیم شایع در فلسفه اخلاق، مفهوم مسئولیت است. مسئولیت به معناي در معرض بازخواست بودن است و با وظیفه و تکلیف ملازم است. این وظایف و مسئولیت ها باید در پرتو اخلاق حرفه اي که یک…