اوج هنر برتر

Image result for ‫یک شرکت عالی چگونه شرکتی است؟‬‎

شرکت عالی، شرکتی است که به این  دستاورد ها رسیده باشد:

– اول برتری در دستاوردها.

– دوم تمایز در تاثیر

– و سوم وابسته نبودن موفقیت شرکت به افراد.

برتری در دستاوردها

اگر شما یک تیم ورزشی باشید و جام قهرمانی را ازآن خود نکنید شما عالی نیستید. شما باید راهی برای پیروز شدن در بازی که انتخاب کرده اید بیابید. نتایج قابل قبول به درد شما نمی خورد.

خوب بودن کافی نیست شما باید عالی باشید.

تمایز در تاثیر

اگر قرار باشد شما بعنوان یک شرکت یا سازمان یا یک موسسه نباشید چه کسی دلش برایتان تنگ خواهد شد؟

باید به گونه ای باشید که هیچ سازمانی نتواند جای خالی شما را پر کند.

عالی بودن به این معنا است که اگر روزی نباشید جای خالی شما به وضوح مشخص باشد.

بزرگ بودن به معنی عالی بودن نیست و عالی بودن به معنی بزرگ بودن نیست.

رستوران های محلی مارولیس بزرگ نیستند اما تصور کنید اگر این رستوران ها نباشند چه اتفاقی خواهد افتاد، چه چیزی میتواند جای آن ها را پر کند؟

وابسته نبودن موفقیت شرکت به افراد

سازمان های عالی نسل های مختلفی از رهبران و مهندسان عالی دارند که با رفتن آنها شرکت افول نمی کند.

اگر عملکرد عالی سازمان وابسته به افراد باشد. سازمان شما عالی نیست.

منبع: هنر مدیریت