ویژگی های مشاور تبلیغات خوب

 

درکشورهای پیشرفته دنیا مشاوره و مشاوران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند برطبق آمار درآلمان برای هر ۱۳ نفر یک مشاور روانشناسی و برای هر شرکت به طورمیانگین ۳ مشاور تجاری وجود دارد ولی طبق برخی ازآمار درکشورما برای هر ۲۵۰۰۰ نفر یک مشاور روانشناسی و به طورمیانگین برای هر ۲۳۰ شرکت یک مشاورتجاری وجود دارد. درتجارت و درتبلیغات کشور ما دو مشکل وجود دارد اول اینکه کمبود مشاور وجود دارد دوم اینکه مشاور حرفه ای وجود ندارد دراین مقاله کوتاه سعی شده است به طورخلاصه وظایف و ویژگی های یک مشاور به ویژه مشاور تبلیغات توضیح داده شود.

مشاوران تبلیغاتی یا تبلیغات مشاوره ای:

برخی شرکت ها هنوز با سیستم و فرایند مشاوره تبلیغاتی آشنا نشده اند. برخی ازشرکت ها ازمشاوره تبلیغاتی استفاده می کنند و برخی دیگر از تبلیغات مشاوره ای تفاوت بین این دو بسیار است شرکت های بزرگ دنیا که کاملاً با تبلیغات آشنایی دارند ابتدا مشاورتبلیغاتی استخدام می کنند و سپس تبلیغات انجام می دهند اما دربرخی شرکت هایی که آشنایی کاملی با تبلیغات ندارند مانند برخی ازشرکت های ایرانی تصمیم تبلیغاتی گرفته می شود و سپس دنبال مشاوره می گردند به سوالات زیر توجه کنید.

چرا بسیاری از افراد غیرحرفه ای خود را جای مشاورتبلیغاتی جا می زنند؟ وظایف یک مشاورتبلیغاتی چیست؟ چگونه می توان یک مشاورتبلیغات خوب برای سازمان و شرکت درنظر گرفت؟ آیا یک تیزر یا یک گرافیست می تواند یک مشاور تبلیغاتی خوبی باشد؟ یک مشاور تبلیغاتی خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ یک مشاورتبلیغاتی خوب باید دارای چه توانایی هایی باشد؟ برای به کار گرفتن یک مشاور باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ آیا شرکت های تبلیغاتی می توانند مشاور تبلیغاتی خوبی باشند؟

مشاوران تبلیغاتی درشرکتها و سازمانها کمک می کنند تا آرایش سخت افزاری، نرم افزاری و فکر افزاری ارتباطات بازاریابی تقویت شود و اهداف بازاریابی هرچه بیشتر با اهداف سازمانی همسو شود . این همسو شدن می تواند برای یکپارچه سازی منابع بازاریابی، تسهیل فرایندهای بازاریابی، سهولت ارتباطات، خدمات،‌ فروش،‌ تولید و تجزیه تحلیل سازمان باشد.

مشاور تبلیغاتی

مشاور تبلیغاتی کسی است که بینش و دانش وسیعی در بازاریابی و تبلیغات داشته باشد و با توجه به تخصص ها و دانش های مرتبط با تبلیغات مانند روابط عمومی،‌ ارتباطات، اقتصاد،‌ جامعه شناسی، ادبیات، فلسفه، زبان شناسی، روانشناسی و بازاریابی بتوانند برا ی برنامه ارتباطات بازاریابی شرکت به ویژه کمپین تبلیغات آن تصمیم سازی، تصمیم گیری و برنامه ریزی کند.

انواع مشاوران درپروژه های تبلیغات

۱- مشاوران پیشبرنده: مشاورانی هستند که به فکر پیش برد پروژه های تبلیغاتی با تحقیق،‌ توسعه و ارایه راهکارهای خلاقانه هستند. این مشاوران سعی درکشف فرصت های رسانه ای و مخاطبی درتبلیغات هستند.

۲- مشاوران مدافع: مشاوران مدافع مانند شرکت های مدافع در رقابت ها هستند و با توجه به پیشامد های محیط تبلیغاتی به ویژه رقبا عکس العمل مناسب را تدوین و اجرا می کنند.

۳- مشاوران ترسیم گر: مشاورانی که سعی دربرنامه ریزی دقیق و آینده نگرانه برای پروژه های تبلیغاتی و عوامل مرتبط با آن هستند را مشاوران ترسیم گر می گویند.

انواع مشاوران ازدیدگاههای دیگر:

در ادبیات مختلف سعی درتجزیه و تحلیل انواع مشاوران ومدیران می پردازند و همانطورکه درمدیریت انواع مدیریت و تئوری های مختلفی نیز برای آن وجود دارد برای علم مشاوره و مشاوران نیزنظریه پردازان مختلف سعی کرده اند تا برای مشاوره نیز تقسیم بندی هایی داشته باشند که به برخی ازآنها اشاره می شود.

برخی از نظریه پردازان مشاوران تجاری،‌ مدیریتی و تبلیغاتی را به دوگروه زیرتقسیم بندی می کنند.

الف) مشاوران سیستمی: نظریه سیستمی یک رشته مطالعات علمی است که درآن ساختار پدیده ها، وابستگی اجزاء روش ها معیارهای دائم و موقتی، رابطه های درونی و بیرونی، تأثیرهای احتمالی و… مورد بررسی قرارمی گیرند تا بتوانند اصول حاکم براجزا را بسنجند. درمشاوره سیستمی نیز، بررسی و تصمیم گیری درباره ساختاری ازپدیده های علمی، هنری تکنولوژیکی و… که با وابستگی اجزاء روش ها، معیارهای دایمی و موقتی با رابطه های درونی و بیرونی، با تأثیرهای احتمالی بر روی ذهن ها و فکرهای مخاطبان است. مشاوران سیستم درتبلیغات به بخش های زیرتقسیم می شوند.

۱-  مشاوران سیستمی مفهومی

۲-  مشاوران سیستمی عملیاتی

۳-  مشاوران سیستمی طبیعی و مصنوعی

۴-  مشاوران سیستمی باز و بسته

۵-  مشاوران سیستمی ثابت و متغیر

ب‌) مشاوران استراتژیکی: استراتژی ها به خصوص استراتژی های تبلیغاتی ابزاری هستند که شرکت ها و سازمان ها می توانند بدان وسیله به هدف های بلند مدت بازاریابی خود دست یابد. درحالت دیگر، استراتژی تبلیغاتی علم تنظیم نقشه ای است برای حصول هدف هایی درمرحله ای خاص از ترویج و ترفیع محصول و معرف یا خدمت به بازار.

مشاوران استراتژیکی مشاورانی هستند که با توجه به چشم اندازو نگرش بلند مدتی سعی درتنظیم و نقشه ها و راهکارهایی برای دستیابی سازمان به اهداف بلند مدت تبلیغاتی دارند. مشاوران استرتژیکی شامل موارد زیرمی باشند.

۱-  مشاوران استراتژیک الگوریتمی

۲-  مشاوران استراتژیکی آرمانگرا یا فراگرا

۳-  مشاوران استراتژیکی ارزیابگرا

۴-  مشاوران استراتژیکی محتواگرا

۵-  مشاوران استراتژیک تحقیق گرا

۶-  مشاوران استراتژیک توسعه گرا

شاخص های مورد توجه در مشاورگیری با توجه به مدل گوکلن

گوکلن معیارهای زیر را در مشاورگیری برا ی امور تجاری ضروری می داند.

۱-  خلاقیت

۲-  انسجام

۳-  دانش

۴-  کاربردی و عملی

فرایند تصمیم گیری درباره مشاوران

برا ی به کارگیری و استخدام مشاورتبلیغات فرایند زیر می تواند در این امر راهنمای خوبی  برای شرکت ها و سازمان ها باشد

۱-  تشخیص مسائل و متغیر های مشاوران

تجزیه و تحلیل متغیرهای انتخاب مشاور
علم و دانش
تخصص
زمان
مکان
محیط
اقتصاد
حقوق و مزایا
پشتیبانی
اجرایی
روانی
اجتماعی
شخصیتی
فن آوری
فرهنگی و سیاسی
سازمانی  و غیرسازمان
مادی و غیرمادی
بررسی انتظارات مشاوران
۲-  تشخیص مشاوران مربوطه

سیستمی
استراتژیکی
۳-  انتخاب بهترین مشاور

درتعیین شناخت مشاوران تبلیغات به مسائل زیر توجه شود.

۱- بررسی میزان تجانس و عدم تجانس فعالیت های مشاوران در زمینه تبلیغات، برای نمونه برخی مشاوران تبلیغاتی خوبی برای تبلیغات مواد غذایی هستند و برخی دیگر مشاوران خوبی برای تبلیغات صنعتی

۲-  هماهنگی نقش و ادراک منابع شرکت مشاوره

۳-در نظرگرفتن ارزیابی های ذهنی و عینی شرکت های مشاوره

۴-  لزوم توجه به پیش فرضهای مشاوران قبل ازتصمیم و پیامدهای بعد از تصمیم

۵-  سرعت عمل مشاوره

۶-  ضرورت توجه به تنوع و رشد نیازهای سازمان به توجه به توانایی های مشاوران

۷-  کشش به علوم و تکنولوژی و توجه آنها به این موضوع در مشاور

۸-  توجه به ارزشهای سازمان و مشاوران

۹-   نقش زیر گروههای مشاوران در ارائه مشاوره به سازمانها

مدلهای تصمیم گیری درباره مشاوران

مدلهای مختلفی برای تصمیم گیری مشاوران برای امور تجاری، مدیریتی،‌ بازاریابی و تبلیغاتی وجود دارد که این مدل ها برای تصمیم گیری دقیق و اثربخش یک مشاور می تواند برای سازمانها و شرکت مؤثر باشد به ویژه گاهی برخی از پروژه های تبلیغاتی ازچنان اهمیتی برخوردارند که موفقیت آن پروژه به توانایی و مهارت مشاوربستگی دارد در زیر برخی ازمدل های مختلف تصمیم گیری درباره مشاوران تبلیغاتی لیست می شود که محققان و پژوهشگران می توانند به کمک برخی برخی از منابع و ادبیات این موضوع درباره آن اطلاعات کاملی دریافت کنند.

۱-  مدل مختلط

۲-  مدل عقلایی و منطقی

۳-  مدل مشارکتی

۴-  مدل اثربخشی

۵-  مدل تمرکز بر بازده

سه نقش مهم مشاوران در پروژه ها:

نقش های مهمی که مشاوران می توانند درپروژه ها داشته باشند شامل موارد زیر می باشد.

۱-  نقش ارتباطی

۲-  نقش اطلاعاتی

۳-  نقش تصمیم گیری

متغیرهایی که در مدل « کاتس » برای مشاوره درنظر گرفته شده است.

کاتس موارد زیر را برای به کارگیری مشاوره و شرکت های مشاوره در امور بازرگانی و تبلیغات ضروری و مهم می داند.

 

۱-  مهارت

فنی
انسانی
ادراکی
تشخیص و تجزیه و تحلیل
حل مسائل
رایانه ای
۲-  رفتار

ارزشی
شخصیتی
ادراک
طرزنگرش
انگیزش
۳-  توانایی

تحصیلات
تجربه
توان ذهنی
توان فیزیکی
جنسیت
سن
ارزیابی فردی مشاوران

شرکت ها و سازمان ها موارد زیر را می توانند برا ی ارزیابی مشاوران در نظر داشته باشند.

۱-  توانایی عمومی

۲-  تجربه مرتبط با تخصص

۳-  تجربه درکار با تجهیزات

۴ –   تجربه درکار در رابطه با محل کار

۵-    قدرت تطابق و تعادل ثابت

۶-    خودآگاهی

۷-   قدرت همکاری و هماهنگی

۸ –   توانایی کلامی و غیرکلامی

عواملی که موفقیت یا شکست جلسات مشاوره را افزایش می دهد؟

۱-  پذیرش

۲-  اعتبار دادن و تشکر کردن

۳-  تشویق دیگران

۴-  احترام به عقاید و آرا

۵-  گشاده رویی

۶-  تمایل

۷-  اطلاعات داشتن

۸-  آگاهی

۹-  قابل استفاده بودن

۱۰-  اعتماد

۱۱-  شناخت دیدگاهها

۱۲-  تأییدکردن

۱۳-  روایی  اعتبارمسائل

۱۴-  جامعیت

۱۵-   صداقت

۱۶- همدلی

۱۷-  صبر

۱۸-  پذیرایی

۱۹-  شیوه مذاکره

۲۰-   انگیزه

۲۱-   تفکر

۲۲-  جزنگری

۲۳-  مدیریت زمان

۲۴-   علم ودانش و تخصص

شیوه های کار با مشاوران یا تهیه بودجه مشاوران تبلیغات

شرکت ها و سازمانها برای تهیه بودجه مشاوران از روشها و راهکاریها ی مختلفی استفاده می کنند که برخی ازآنها در زیرآمده است شرکت ها و سازمانها می توانند یک یا چند روش را برای تهیه هزینه های مشاوران انتخاب کنند.

۱- درصدی از فروش یا پورسانتی ، دراین روش با مشاوران قراردادی پورسانتی بسته می شود به این صورت که درصدی از فروش به مشاور تعلق می گیرد.

۲- تعاملی، دراین روش با مشاوران به صورت تعاملی و درقبال عملیات و مشاوره هایی که می دهد مبالغی به صورت توافقی پرداخت می شود.

۳- ساعتی، دراین روش طبق قرارداد با توجه به توانایی مهارت و تخصص ایشان مبالغی به صورت مشاوره ساعتی به ایشان پرداخت می شود.

۴-  روزانه، دراین روش به صورت روزانه به مشاوران مبالغی پرداخت می شود.

۵- ماهانه، در این روش طبق قراردادی به مشاوران به صورت ماهانه مبالغی پرداخت می شود.

۶- پله ای یا فرایندی، دراین روش به مشاوران با توجه به مراحل کاری رو به پیشرفت به صورت تصاعدی مبالغی پرداخت می شود.

۷- سهمی، در این روش با توجه به تلاش های مشاوران درصدی از سهام شرکت به مشاوران تعلق می گیرد.

۸- عملیاتی، در این نوع قراردادها با مشاوران به این صورت که با توجه به انجام هریک از مراحل عملیاتی مختلف یک پروژه به مشاوران مبالغی پرداخت می شود.

۹- ریزپروژه ای، دراین روش وقتی که پروژه به ریز پروژه های زیادی تقسیم شود سعی می شود هر ریز پروژه ای با توجه به تخصص هر مشاور با ایشان مشورت شده و مبالغی نیز به آنها پرداخت شود.

۱۰- هزینه- سود: دراین روش با توجه به هزینه هایی که مشاوره برای پروژه پرداخت می کند مبالغی مازاد بر هزینه به مشاور پرداخت می شود.