نکات مدیریتی

نکات مدیریتی

 

⭕️مدام ارزیابی کنید

 

تمامی تیم های ورزشی برای نشان دادن جایگاه و هدفشان یک تابلوی امتیازات دارند و مدام با دیدن این امتیازات از جایگاه خودشان و فاصله اشان تا هدف آگاهی می یابند. حال تصور کنید اینچنین تابلویی وجود نداشت و تیمها نمی دانستند کجا هستند و قرار است به کجا بروند چه اتفاقی می افتاد؟

تیمهای کسب و کار هم از این قاعده مستثنی نیستند آنها هم باید تابلوی امتیازاتی داشته باشند تا جایگاهشان را به خوبی بدانند و بدانند نسبت به هدف کجا قرار دارند. اگر شما تیمی را مدیریت می کنید ضروری است که سیستم ارزیابی داشته باشید و مدام جایگاه تیم ، جایگاه افراد و امتیازاتشان را به آنها اطلاع دهید. اینگونه آنها قادر خواهند بود تصمیماتی برای بهبود وضعیت شان بگیرند و شما با پیگیری این ارزیابی ها از آنها بخواهید به سرعت نسبت به پیشرفت و تغییر خود اقدام لازم را انجام دهند و در این راه به آنها کمک کنید