طراحی لوگو آریانا شیمی بزرگمهر

طراحی لوگو شرکت آریانا شیمی بزرگمهر

طراحی لوگو شرکت آریانا شیمی بزرگمهر با موضوع نفت ، پتروشیمی و صنعت که همگی در این لوگو نشان داده شده است

البته تمام فعالیتهای یک شرکت نباید در لوگو آن تبلور پیدا کند و شاید در بعضی موارد لوگو شرکت با موضوع کار آن شرکت هیچ تناسبی نداشته باشد مثل لوگوی شرکت اپل که یک سیب گاز زده است.

ولی لوگوهای مفهومی مثل لوگوی آرایانا تقریبا تداعی کننده کار این شرکت است

این لوگو پیشنهادی است و هنوز به تائید کارفرما نرسیده است

طراحی لوگو آریانا شیمی بزرگمهر

طراحی لوگو آریانا شیمی بزرگمهر