(نام شما (الزامی

(ایمیل شما (الزامی

زمینه فعالیت

نماد فعالیت شغلی و صنفی شما چیست؟

چند مورد از شرکتهای رقیب نام ببرید

(آیا می خواهید برای شما لوگو طراحی شود یا لوگو تایپ؟ (لوگو تایپ مثل سامسونگ و لوگو مانند اپل

 لوگو لوگو تایپ هر دو

کدام یک از موارد ذیل مورد نظر شما؟

 رابطه مفهومی: مانند نقش یک پرنده برای شرکتی فعال در زمینه هوانوردی ارتباط مستقیم با نام برند: مانند نشانه سیب برای شرکت Apple و یا اسب برای خودرو سمند بدون ارتباط: بطوری که به تدریج معرف موضوع گردد، مانند لوگو شرکت Nike نشانه های کلمه ای یا لوگوتایپ : طراحی یک نشانه با نوشته کامل، مانند Nestle نشانه های حرفی یا مونوگرام :طراحی نشانه با استفاده از حروف اول کلمات، مانند/ CNN / IBM / KFC/ VAIO / ASUS طراحی نشانه بر اساس حرف اول

انتخاب رنگ تعداد رنگ ها نام رنگ

کاربردهای لوگو برای شما چیست؟

نام برند به فارسی

نام برند به انگلیسی