طرح های زیر صرفا تابلوهای تبلیغاتی نیستند بلکه نمونه هایی از بیلبوردهای نوآورانه و خلاقانه است.

تبلیغ رستوران

جادوگر صعود