حرکات ممنوعه در هنگام مذاکره با مشتری

 هنگام مذاکره با مشتری  ممنوع

۱- نگاه کردن به هر جهت غیر از جهتی که مشتری حضور دارد؛

۲- مشت کردن انگشتان؛

۳- دست به سینه نشستن؛

۴- انداختن پا روی پا؛

۵- خاراندن گردن و یقه و لمس کردن بیش از اندازه‌ی گوش و بینی و جاهای دیگر بدن؛

۶- گرفتن انگشتان جلوی دهان؛

۷- شل دست دادن؛

۸- دست دادن طولانی؛

۹- نگه داشتن دست مشتری به زور پس از دست دادن؛

۱۰- لمس بدن مشتری در هنگام صحبت کردن؛

۱۱- تکان دادن انگشت سبابه هنگام صحبت کردن؛

۱۲- بازی با خودکار، لپ تاپ یا هر وسیله دیگر؛

۱۳- عدم تماس چشمی؛

۱۴- ورود به حریم شخصی مشتری؛ (حداقل فاصله را با شخص مخاطب حفظ نکردن)

۱۵- تکیه دادن به صندلی همانند پادشاهان؛

۱۶- تکان دادن پشت سرهم پا؛

۱۷- پوشیدن لباس نامناسب و نامرتب؛

۱۸- همراه داشتن کیف پر از وسایل به اندازه غیر عادی؛

۱۹- عدم بخاطر آوردن اسم طرف مقابل؛

۲۰- عدم همراه داشتن کارت ویزیت؛

۲۱- نشستن قبل از اینکه به شما صندلی شما را نشان بدهند و به شما برای نشستن تعارف کنند.