کانون تبلیغات اوج هنر برتر پس کسب تجربه در تولید کلیپ های تبلیغاتی فارسی نسبت  تولید و تهیه فیلم های تبلیغاتی به زبان های خارجی از جمله انگلیسی، عربی، روسی و چینی اقدام نموده است.

اعتماد شما را ارج می نهیم